Enjoy Development

지식관리, 메모장, 기억저장소, 참고자료, ...

WEB XE 테스트 환경 만들기 (우분투)

2014.02.12 18:50 | 조회 수 : 76190

운영중인 XE(DB, 디렉토리)를 복사해서 테스트/개발 환경을 만드는 작업 내용이다.

     

XE 테스트 환경 만들기 - 작업 순서

 1. 기존 개발환경 삭제
  1. 개발 DB 삭제
  2. 개발 DB 계정 삭제
  3. 개발 XE 디렉토리 삭제
 2. XE DB 복사
  1. 운영 DB 백업
  2. 개발 DB 생성
  3. 개발 DB 계정 생성
  4. 개발 DB에 운영 데이터 Import
 3. XE 디렉토리 복사 및 설정
  1. 운영 XE 디렉토리를 개발 XE 디렉토리로 전체 복사
  2. 개발 XE - 캐쉬 삭제
  3. 개발 XE - 소유자 설정
  4. 개발 XE - 퍼미션 설정
  5. 개발 XE - DB 접속 정보 수정
  6. 개발 XE - FTP 접속 정보 수정

     

기존 개발 DB 삭제

$ mysql -uroot -proot -e "drop database testxe"

     

기존 개발 계정 삭제

$ mysql -uroot -proot -e "select host, user from mysql.user"

$ mysql -uroot -proot -e "revoke all privileges, grant option from 'testxe'@'localhost'"

$ mysql -uroot -proot -e "drop user 'testxe'@'localhost'"

     

기존 개발 XE 디렉토리 삭제

$ sudo rm -rf testxe

     

운영DB 백업

$ mysqldump -uroot -proot xe_db > mysqldb_xe_db.sql

     

개발 DB, 계정 생성 및 권한 부여

$ mysql -uroot -proot -e "create user 'testxe'@'localhost' identified by 'testxe'"

$ mysql -uroot -proot -e "grant usage on *.* to 'testxe'@'localhost' identified by 'testxe' with max_queries_per_hour 0 max_connections_per_hour 0 max_updates_per_hour 0 max_user_connections 0"

$ mysql -uroot -proot -e "create database if not exists testxe"

$ mysql -uroot -proot -e "grant all privileges on testxe.* to 'testxe'@'localhost'"

     

개발 DB에 운영 데이터 Import

$ mysql -uroot -proot testxe < mysqldb_xe_db.sql

     

운영 XE 디렉토리를 개발 XE 디렉토리로 전체 복사

$ sudo cp -r xe testxe

     

개발 XE - 캐쉬 삭제

$ sudo rm -r testxe/files/cache/*

     

개발 XE - 소유자 설정

$ sudo chown -R www-data:www-data testxe/files

     

개발 XE - 퍼미션 설정

n/a

     

개발 XE - DB 접속 정보 수정

$ sudo vi testxe/files/config/db.config.php

     

개발 XE - FTP 접속 정보 수정

$ sudo vi testxe/files/config/ftp.config.php

  

Powered by EnjoyDev | Xpress Engine | DNS Powered by DNSEver.com